Hem

Information om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Färg el. svart/vit 200:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

Ny Rasspecifik Avelsstrategi
Valphänvisning
Resultat SKK
Aktuellt

 

SKEB - Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

__________________________________________________________________________________________________

 

_______________Kalendern är för 2018________________

 

NYHETER NEDAN!

 

NY SNYGG HEMSIDA PÅ GÅNG! TILLS VIDARE UPPDATERAS DENNA SOM VANLIGT

 

171223 ÅRETS BULLDOGG!

171218 Läs mer om rasens hälsa under Ras och Hälsa!

171217 Aktiviteter Skåne 2018 inlagda!

171217 Nytt under valphänvisning!

Bilder och samtliga resultat nu inlagda under SKEB's Höstspecial. Gå hit!

171220 Flera roliga aktiviteter är nu utlagda under Regionombud aktiviteter och i KALENDERN!

_____________________________________________________

 

Dags att anmäla sig till SKEBs special i maj!

Välkomna!

 

 

 

Värdegrund SKEB

År grundläggande gemensamma värderingar, som formar våra normer, handlingar och verksamhet.

 

Engelsk Bulldogg i centrum

Skeb skall verka för en hållbar avel, med mentalt och fysiskt sunda individer.

Dessa skall vara bruksmässigt, exteriört fullgoda och rasrena hundar.

Genom vårt rasansvar värna om rasens specifika egenskaper och ursprung.

Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet

Skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

 

Tillsammans i SKEB

Vi är en ideell förening som bygger på att funktionärer arbetar utan ekonomisk ersättning. Vi bygger vår organisation och arbetsformer ur ett demokratiskt perspektiv. Vi skall tillsammans anordna utställningar och andra aktiviteter för att skapa en god gemenskap kring vår ras. Där inget är viktigare än det andra utan vi ser gemenskapen som den viktigaste punkten. Klubbverksamheten inom SKEB ska präglas av samhörighet, respekt för varandras kunskaper och åsikter, entusiasmerande, inbjudande och ansvarstagande.

Att medlemmar har respekt för varandra och för de som är valda att företräda medlemmar i styrelse och olika arbetsgrupper. Verksamheten finansieras i princip helt av medlemmar, vilket ställer krav på oss alla att medverka till en klok och väl avvägd resursfördelning, när vi bestämmer hur vi använder vår gemensamma ekonomi, tid och energi i föreningsarbetet.

 

Alla lika - Alla olika I SKEB

Inom SKEB möts människor med olik bakgrund och varierande erfarenheter.

Vi möts kring vårt gemensamma intresse Engelsk Bulldogg och oavsett hur läge vi haft rasen så har vi alla samma värde -

alla lika, alla olika.

____________________________________________________

 

Beställ våra jubileumsböcker!

 

SKEB 1965-2005 resp 2006-2015 år finns att beställa hos Inger Björkman.

Varje bok kostar 250 kr + frakt.

 

 

______________________________________________________________

 

SKEB

 

har specialklubbs status och är direkt underställd

 

SVENSKA KENNELKLUBBEN

 

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk

bulldogg, samt att sprida kännedom om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

 

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och

anvisningar i avelsfrågor.

 

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

 

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

 

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran av moderklubben SKK, eller när annan

anledning föreligger. SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

 

______________________________________________________________

_____________________________________________________

 

Uppfödare-Ägare-Intresserade! Möten per telefon ang. RAS!

 

Klubben planerar fortsatta träffar per telefon!

 

Eftersom Sverige är långt och alla inte kommer ha möjlighet att medverka vid våra uppfödarträffar på plats så planerar nu

klubben på att anordna s.k. telefonmöten.

 

Dessa möten kommer att vara till för ALLA intresserade, oavsett om man är medlem i klubben eller inte.

 

Vi kommer återkomma med ny information om planerade möten vare sig de blir fysiska eller per telefon så håll utkik!

 

Varma hälsningar

SKEB