Medlemsinformation

Information om medlemsavgift och annonsering i Bulletinen samt på hemsidan:

 

Läs mer om medlemskap här

 

Bulletinen

 

Annonspriser för medlemmar/uppfödare:

 

Färg el. svart/vit 200:-

Kommersiella annonser:

 

Helsida svart/vit : ............. 400:-

Halvsida svart/vit : ........... 200:-

Färgannons hel/halv : ...... 800:-

 

Betalas till SKEB pg konto i samband med insändande av annons

 

PG 37 62 98-6

 

Hemsidan - Uppfödare

 

Fr.o.m 2007 kostar det 100:- / år att stå med här.

 

Vill du dessutom ha med en stående radannons i Bulletinen blir kostnaden 150:- / år.

Vill Du som uppfödare vara med?

Betala in 100 :- / 150 :- beroende av val till klubbens postgiro 37 62 98-6.

Ange på talongen att det gäller uppfödarregister-hemsidan + ev radannons.

Förfaller till betalning 15 februari.

Ny Rasspecifik Avelsstrategi
Valphänvisning
Resultat SKK
Aktuellt

 

Medlemsinformation

_________________________________________________________________________________________________

INFORMATION OM SKEB

Engelska Bulldoggsällskapet, som klubben tidigare hette i Sverige bildades 1965 och var tidigare associerad med SSD

- Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar.

Sedan den 1/1-2001 har vi fått Specialklubbsstatus och är direkt underställda Svenska Kennelklubben.

Klubben har bytt namn till Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg (SKEB).

Klubbens adress är:

SKEB

Annika Glavstedt

Kvarnbacken 2

686 95 Västra Ämtervik

Mobil: 0709 – 32 49 06

annika.glavstedt@gmail.com

 

 

Kontakta sekreteraren på info@skeb.se

Kontakta medlemsansvarig Helene Kindkvist

SKEB har till ändamål att främja aveln för engelsk bulldogg, samt att sprida kännedom

om hundvård och hundhållning.

SKEB förverkligar sina syften genom att:

Väcka intresse för planmässig avel och lämna råd och anvisningar i avelsfrågor.

Anordna utställningar samt att aktivera utställningsintresserade.

Bedriva upplysningsverksamhet och sprida kännedom om rasen.

Avgiva yttrande och verkställa utredning på begäran avmoderklubben SKK, eller när annan anledning föreligger.

SKEB's angelägenheter handhas av årsmöte och styrelse.

________________________________________________________________________________________________

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg!

OBS! Glöm inte att ange på inbetalningen VAD den gäller och FÖR VEM samt din MAILADRESS!

SKEB's plusgirokonto är 37 62 98 - 6

MEDLEMSAVGIFTER 2017

HUVUDMEDLEM- 300 kr

FAMILJEMEDLEM - 75 kr

HUVUDMEDLEM UTANFÖR SVERIGE - 375 kr

Inbetalning efter den 1 oktober innebär medlemskap både för innevarande och nästkommande år!

Betalning från utlandet:

Kontonr 37 62 98 -6 SEK.

Bankkontonr 99 604203 7629 86.

Kontoslag: PG KONTO FÖRENING.

IBAN: SE29 9500 0099 6042 0376 2986.

BIC-kod (Swift-adress) NDEASESS.

Kontohavare: Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg

* * *

Du som är uppfödare i Sverige kan ge bort ett första medlemskap till din valpköpare för endast 150 KR!

På detta sätt gynnar du både din valpköpare och rasklubben.

Ange namn på valpköparen och vilken uppfödare det gäller.

* * *

SKEB har f.n. inte rullande medlemskap vilket innebär att du i början av varje kalenderår måste förnya ditt medlemskap för att det ska vara giltigt.

Vad kan klubben erbjuda dig?

 

Medlemmarna är och gör klubben! Vad vill DU att klubben ska göra? Kontakta oss i styrelsen och ge oss dina synpunkter!

Klubben anordnar bl.a. bulldoggsträffar och utställningar. Ger råd och information på hemsidan och via facebook och ger även ut tidningen Bulletinen 4 gånger per år!

Vi ser gärna att vi blir fler medlemmar som på så sätt kan representera rasen och tillsammans arbeta för rasens existens och hälsa.

Vi behöver alltid funktionärer på våra utställningar och ser också gärna fler regionombud för att bl.a. anordna bulldoggträffar i dina trakter.

Går du i bulldoggtankar är vår valpförmedlare tillgänglig och lämnar gärna information inför ditt köp och vad man bör tänka på. För detta krävs naturligtvis inget medlemskap.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen om du har funderingar kring medlemskapet.

Och välkommen som medlem i SKEB!

 

info@skeb.se

________________________________________________________________________